Tạo các ứng dụng dịch vụ Web độc lập bằng Eclipse và Java SE 6, Phần 1, Ứng dụng trình chủ dịch vụ Web

Fiona Lam

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 07 08 2009

Sử dụng Eclipse Integrated Development Environment (IDE-Môi trường phát triển có tích hợp Eclipse) và Java™ Platform, Standard Edition (Java SE-Ấn bản tiêu chuẩn, Nền tảng Java) 6 để tạo ra một ứng dụng Web độc lập có thể chạy từ bàn điều khiển. Trong hướng dẫn này, phần đầu tiên của loạt bài viết, bắt đầu bằng cách làm quen với IDE của Eclipse. Định cấu hình môi trường; tạo các dự án, các gói và các lớp; sau đó chạy ứng dụng từ dòng lệnh.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Nguồn mở
ArticleID=424122
ArticleTitle=Tạo các ứng dụng dịch vụ Web độc lập bằng Eclipse và Java SE 6, Phần 1: Ứng dụng trình chủ dịch vụ Web
publish-date=08072009