Tạo các trang Web hiện đại bằng cách sử dụng HTML5 và CSS3

Triển khai thực hiện các phần tử canvas và video trong HTML5

From the developerWorks archives

Joe Lennon

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 11 2011

Kể từ khi Mạng toàn cầu (World Wide Web) xuất hiện vào đầu những năm 1990, HTML đã phát triển để trở thành một ngôn ngữ đánh dấu tương đối mạnh mẽ, có thể được sử dụng để tạo các trang Web và các ứng dụng trực quan tuyệt đẹp và tương tác, trong khi vẫn nhận được tài trợ của các đối tác gần gũi của nó JavaScript và CSS. Hướng dẫn này là một giới thiệu năng động về HTML5 và CSS3. Nó cung cấp thông tin về chức năng và cú pháp cho nhiều phần tử mới và các API mà HTML5 phải cung cấp, cũng như các bộ chọn mới, các hiệu ứng, và các tính năng mà CSS3 mang đến cho bảng. Cuối cùng, nó sẽ cho bạn thấy cách phát triển một trang Web mẫu sử dụng nhiều các tính năng mới này. Khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ sẵn sàng để xây dựng các trang Web hoặc các ứng dụng riêng của mình được vận hành bằng HTML5 và CSS3.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=774876
ArticleTitle=Tạo các trang Web hiện đại bằng cách sử dụng HTML5 và CSS3
publish-date=11152011