Mô hình hóa và thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn

với Bộ tạo mô hình dữ liệu XDE Rational

From the developerWorks archives

David Bridgewater

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 06 2009

Hướng dẫn này chỉ dẫn cho bạn cách sử dụng Bộ tạo mô hình dữ liệu trong bộ công cụ XDE Rational để quản lý việc thiết kế và bảo trì cơ sở dữ liệu của bạn như thế nào. Hướng dẫn đưa bạn qua tất cả các bước cần thiết để tạo ra một mô hình lôgíc cho cơ sở dữ liệu của bạn, và để biến đổi nó thành sơ đồ vật lý và bộ kịch bản lệnh để tạo cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu đích là UDB DB2 của hãng IBM. Chúng tôi cũng chỉ dẫn ngắn gọn cho bạn cách làm theo chiều ngược lại: Bài hướng dẫn chỉ cho bạn cách tiến hành nếu bạn muốn bắt đầu với một cơ sở dữ liệu vật lý và biến đổi chúng thành thiết kế lôgíc và vật lý trong Bộ tạo mô hình dữ liệu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=972280
ArticleTitle=Mô hình hóa và thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn
publish-date=06062009