Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 4, Tạo và thử nghiệm các dịch vụ Web từ các mô hình UML

Lee Ackerman and Bertrand Portier

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2009

Hướng dẫn này, Phần 4 của một loạt bài viết, sẽ thảo luận làm thế nào để chuyển dịch một thiết kế theo chiều thuận từ UML thành WSDL và Java -- các tạo phẩm (artifacts) mà bạn có thể chạy và thử nghiệm. Một đặc tính quan trọng của Rational Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational) mà bạn sẽ sử dụng trong hướng dẫn này là khả năng tự động chuyển đổi giữa các mô hình. Bạn sẽ thảo luận về đặc tính này và cho thấy cách tiếp cận này có thể trợ giúp bạn như thế nào khi xem xét để chuyển bản thiết kế vừa qua thành việc triển khai thực hiện giải pháp.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=423506
ArticleTitle=Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 4: Tạo và thử nghiệm các dịch vụ Web từ các mô hình UML
publish-date=08282009