Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 3, Sử dụng các tài sản và các mẫu trong thiết kế của bạn

Bertrand Portier and Lee Ackerman

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 08 2009

Tìm hiểu cách làm thế nào để tạo ra thiết kế dịch vụ của service-oriented architecture (SOA - kiến trúc hướng-dịch vụ) khi sử dụng IBM® Rational® Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM), các tài sản có thể dùng lại và Đặc tả kỹ thuật của tài sản có thể dùng lại (Reusable Asset Specification-RAS) và các mẫu và mẫu thiết kế phức hợp của bộ tứ (Gang of Four-GoF). Tìm hiểu cách làm thế nào để truy tìm nguồn gốc các quyết định thiết kế đến các yêu cầu trong IBM Rational RequisitePro®. Tìm hiểu cách làm thế nào để xuất bản các báo cáo về mô hình thiết kế dịch vụ của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=423455
ArticleTitle=Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 3: Sử dụng các tài sản và các mẫu trong thiết kế của bạn
publish-date=08282009