Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 2, Thiết kế các dịch vụ với lược tả UML của các dịch vụ phần mềm

Lee Ackerman and Bertrand Portier

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 07 08 2009

Tìm hiểu cách làm thế nào để thiết kế kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) khi sử dụng IBM® Rational® Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM). Cách tiếp cận dựa theo mô hình này (model-driven development -MDD) dựa vào Unified Modeling Language (UML - Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất) và lược tả UML 2.0 của các dịch vụ phần mềm.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=418466
ArticleTitle=Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 2: Thiết kế các dịch vụ với lược tả UML của các dịch vụ phần mềm
publish-date=08072009