Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 1, Khởi đầu bằng các yêu cầu, quy trình và mô hình hóa

Bertrand Portier

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 07 08 2009

Trong hướng dẫn này, Phần 1 của một loạt bài viết, bạn sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa một bộ các công cụ trong IBM Rational Software Development Platform (Nền tảng phát triển phần mềm Rational của IBM) mà bạn sẽ sử dụng khi bạn thiết kế một dịch vụ dựa trên - SOA bằng cách sử dụng MDD. Bạn sẽ thấy làm thế nào để truy cập vào các yêu cầu từ nhiều nguồn khác nhau, sử dụng một quá trình phát triển phần mềm có tùy chỉnh và sau đó bắt đầu mô hình hóa một thiết kế cho các dịch vụ cần thiết. Các công cụ được sử dụng bao gồm IBM® Rational® Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM), IBM® Rational® Software Modeler (Trình mô hình hóa phần mềm Rational của IBM), IBM® WebShpere® Business Modeler (Trình mô hình hóa nghiệp vụ WebShpere của IBM), IBM® Rational® RequisitePro® và phương pháp luận của IBM® Rational Unified Process® (RUP®-Quy trình thống nhất Rational của IBM).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=418449
ArticleTitle=Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 1: Khởi đầu bằng các yêu cầu, quy trình và mô hình hóa
publish-date=08072009