Di chuyển sang Rational Systems Developer, Phần 2, Các mô hình Rational Rose XDE

Katrina Williams

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 12 2009

Rational Systems Developer (Nhà phát triển các hệ thống Rational) cung cấp một môi trường dựa trên Eclipse dễ sử dụng để mô hình hóa và thiết kế hệ thống của bạn. Hãy tìm hiểu cách di chuyển thành công các mô hình Rational Rose XDE hiện có của bạn sang Rational Systems Developer. Hướng dẫn này sử dụng mô hình XDE mẫu được cung cấp với Rational Systems Developer để cho bạn thấy cách di chuyển các mô hình UML hiện có của bạn được tạo ra trong Rational Rose XDE vào môi trường Rational Systems Developer dựa trên Eclipse mới.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=457894
ArticleTitle=Di chuyển sang Rational Systems Developer, Phần 2: Các mô hình Rational Rose XDE
publish-date=12182009