Di chuyển sang Rational Systems Developer, Phần 1, Các Mô hình Rational Rose

Katrina Williams

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

IBM Rational Systems Developer (Nhà Phát triển Các hệ thống Rational IBM) cung cấp một môi trường dựa trên Eclipse dễ sử dụng để mô hình hoá và thiết kế các hệ thống của bạn. Hãy học cách di trú thành công các mô hình IBM Rational Rose hiện hành của bạn sang Rational Systems Developer. Hướng dẫn này sử dụng mô hình Rose mẫu do Rational Systems Developer cung cấp để chỉ cho bạn cách di trú các mô hình UML hiện hành của bạn được tạo trong Rational Rose sang môi trường mới là Rational Systems Developer dựa trên Eclipse.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=972837
ArticleTitle=Di chuyển sang Rational Systems Developer, Phần 1: Các Mô hình Rational Rose
publish-date=01082010