Làm chủ việc phát triển ứng dụng Facebook bằng PHP, IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Application Server và DB2, Phần 2, Sử dụng đồng thời Java và PHP

Jake Miles

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 09 2009

Phần 2 của loạt hướng dẫn này bao gồm các chi tiết liên quan đến việc phát triển ứng dụng Facebook mà bạn đã bắt đầu trong Phần 1. Xây dựng một giao diện Facebook cho một công ty môi giới chứng khoán đang hoạt động, cho phép quản lý trực tuyến danh mục đầu tư. Tìm hiểu một cách tiếp cận để phân chia chức năng của một ứng dụng giữa các thành phần PHP và Java, và sử dụng khung công tác Spring để áp dụng một kiến trúc MVC tiêu chuẩn đối với mã Java ™. Loạt bài hướng dẫn này dẫn dẫn dắt bạn đi qua quy trình phát triển một ứng dụng Facebook đầy đủ chức năng bằng cách sử dụng WebSphere® Application Server (Máy chủ ứng dụng WebSpher), Rational® Application Developer (Bộ Phát triển ứng dụng Rational), Zend Core cho IBM, PHP 5 và DB2®.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, Information Management
ArticleID=427408
ArticleTitle=Làm chủ việc phát triển ứng dụng Facebook bằng PHP, IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Application Server và DB2, Phần 2: Sử dụng đồng thời Java và PHP
publish-date=09112009