Học PHP, Phần 3, Xác thực, các đối tượng, các ngoại lệ và tạo luồng

Tyler Anderson and Nicholas Chase

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 09 2010

Hướng dẫn này là Phần 3 của một loạt bài gồm ba phần "Học PHP" dạy bạn cách sử dụng PHP thông qua việc xây dựng một ứng dụng tiến trình công việc đơn giản. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học về sử dụng xác thực HTTP, tạo luồng các tập tin và cách tạo các đối tượng và các ngoại lệ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=548708
ArticleTitle=Học PHP, Phần 3: Xác thực, các đối tượng, các ngoại lệ và tạo luồng
publish-date=09302010