Học PHP, Phần 2, Tải lên các tập tin và sử dụng XML để lưu trữ và hiển thị thông tin tập tin

Tyler Anderson and Nicholas Chase

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 09 2010

Hướng dẫn này là Phần 2 của một loạt bài gồm ba phần "Học PHP", dạy cho bạn cách sử dụng PHP qua việc xây dựng một ứng dụng tiến trình công việc đơn giản. Hãy sử dụng hướng dẫn này nếu bạn có một sự hiểu biết cơ bản về PHP và muốn học về cách tải lên các tập tin từ trình duyệt, các phiên làm việc hoặc việc sử dụng PHP để xử lý XML.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=548698
ArticleTitle=Học PHP, Phần 2: Tải lên các tập tin và sử dụng XML để lưu trữ và hiển thị thông tin tập tin
publish-date=09302010