Học PHP, Phần 1, Đăng ký một tài khoản, tải lên các tệp để phê duyệt, xem và tải về tệp đã được phê duyệt

Nicholas Chase and Tyler Anderson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 09 2010

Hướng dẫn này là Phần 1 của một loạt bài gồm ba phần "Học PHP" dạy bạn cách sử dụng PHP thông qua việc xây dựng một ứng dụng tiến trình công việc đơn giản. Hướng dẫn này dẫn bạn qua việc tạo một trang PHP cơ bản dùng các biểu mẫu HTML trình bày việc truy cập cơ sở dữ liệu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=548685
ArticleTitle=Học PHP, Phần 1: Đăng ký một tài khoản, tải lên các tệp để phê duyệt, xem và tải về tệp đã được phê duyệt
publish-date=09302010