Các cách thực hành tốt nhất để phát triển các trình cắm thêm Eclipse

Sử dụng các dấu hiệu, các chú thích, và các trình trang trí

From the developerWorks archives

Andy Flatt and Mickael Maison

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 01 2012

Hướng dẫn này nêu bật các cách thực hành tốt nhất khi đánh dấu thông tin theo tài nguyên bằng cách sử dụng các dấu hiệu và sau đó giới thiệu các chú thích và các trình trang trí mà bạn sử dụng để làm nổi bật các dấu hiệu trong bàn làm việc. Bằng cách mở rộng các điểm mở rộng, bạn có thể tái sử dụng và thích ứng với các hàm dựng sẵn trong Eclipse và thực hiện đánh dấu tài nguyên cao cấp, ví du như di chuyển một dấu văn bản khi soạn thảo văn bản. Chúng ta thảo luận về các phương pháp lợi dụng mô hình trình cắm thêm, cho phép cho một trình cắm thêm hiệu quả, có hiệu năng cao và dáng vẻ và cảm nhận tích hợp.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=783948
ArticleTitle=Các cách thực hành tốt nhất để phát triển các trình cắm thêm Eclipse
publish-date=01052012