Khởi đầu với JavaServer Faces 1.2, Phần 2, Vòng đời, phép chuyển đổi, duyệt tính hợp lệ, và trình nghe pha của JSF

Richard Hightower

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Loạt bài hướng dẫn bao gồm cách làm thế nào để bắt đầu khởi động công nghệ Java™ Server Faces (JSF), một khung công tác phía máy chủ, cung cấp một cách tiếp cận dựa vào thành phần để phát triển giao diện người dùng web. Phần 1 dẫn bạn bắt đầu với một tổng quan JSF 1.2 và một ứng dụng cơ bản. Phần tiếp theo này sẽ làm cho bạn nắm vững các tính năng cao cấp hơn của JSF: các trình duyệt tính hợp lệ, các trình chuyển đổi và trình nghe pha tùy biến theo yêu cầu. Cùng với hướng dẫn này bạn sẽ hiểu rõ về vòng đời của ứng dụng JSF.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=383402
ArticleTitle=Khởi đầu với JavaServer Faces 1.2, Phần 2: Vòng đời, phép chuyển đổi, duyệt tính hợp lệ, và trình nghe pha của JSF
publish-date=05202009