Khởi đầu với JavaServer Faces 1.2, Phần 1, Xây dựng các ứng dụng cơ bản

Richard Hightower

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Công nghệ Java™Server Faces (JSF), một khung công tác phía máy chủ cung cấp một cách tiếp cận dựa vào thành phần để việc phát triển giao diện người dùng web, đã có từ lâu. JSF 1.2 (kết hợp chặt chẽ trong Java Enterprise Edition 5) đã sửa chữa một số điểm phiền hà của JSF và thêm vào một số tính năng tốt đẹp. Loạt bài hướng dẫn này trình bày cách bắt đầu với JSF 1.2 như thế nào. Nó nặng về các ví dụ và nhẹ về lý thuyết — đúng những gì bạn cần để bắt đầu nhanh chóng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=383340
ArticleTitle=Khởi đầu với JavaServer Faces 1.2, Phần 1: Xây dựng các ứng dụng cơ bản
publish-date=05202009