JiBX 1.2, Phần 1, Từ mã Java thành lược đồ XML

Cải thiện chất lượng lược đồ bằng phép biến đổi tùy chỉnh các mô hình dữ liệu Java thành tài liệu XML và từ tài liệu XML

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Các định nghĩa lược đồ XML là cơ sở cho nhiều kiểu trao đổi dữ liệu, bao gồm hầu hết các dạng dịch vụ web. Nhưng lược đồ XML là một tiêu chuẩn phức tạp và hầu hết các công cụ để tạo và sửa đổi các định nghĩa lược đồ không đủ mạnh mẽ hay dễ sử dụng như các công cụ để làm việc với mã Java™. Các đặc tính mới của JiBX 1.2 mà bạn sẽ tìm hiểu về nó trong hướng dẫn này — Phần 1 của một loạt bài viết có hai phần — cho phép bạn bắt đầu từ mã Java và dễ dàng tạo ra các định nghĩa lược đồ có chất lượng khớp với các cấu trúc dữ liệu của bạn. Sau đó bạn có thể sử dụng trực tiếp các lược đồ này, dù bạn có sử dụng liên kết dữ liệu JiBX hay không.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=388577
ArticleTitle=JiBX 1.2, Phần 1: Từ mã Java thành lược đồ XML
publish-date=05202009