Mô hình Kiến trúc Hướng Dịch vụ với Kiến trúc sư Phần mềm Rational, Phần 4. Các mô hình tình huống sử dụng

Bertrand Portier and Gregory Hodgkinson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 21 05 2009

Hướng dẫn thứ tư trong loại bài này trình bày mô hình tình huống sử dụng. Nó vẫn tiếp tục sử dụng nghiên cứu tình huống cụ thể của một công ty cho thuê DVD trực tuyến tưởng tượng đã giới thiệu trong ba phần trước và bạn sẽ sử dụng bản Kiến trúc sư Phần mềm Rational® của IBM® để tạo ra mô hình tình huống sử dụng dựa vào việc nghiên cứu tình huống cụ thể đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=385703
ArticleTitle=Mô hình Kiến trúc Hướng Dịch vụ với Kiến trúc sư Phần mềm Rational: Phần 4. Các mô hình tình huống sử dụng
publish-date=05212009