Mô hình Kiến trúc Hướng- Dịch vụ với Kiến trúc sư phần mềm Rational, Tạo mô hình của hệ thống bên ngoài

Gregory Hodgkinson and Bertrand Portier

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Hướng dẫn thứ ba trong loại bài này trình bày cách làm thế nào để bạn có thể sử dụng mô hình các hệ thống bên ngoài như là một phần trong đoạn đường từ dưới lên của cách tiếp cận “gặp ở giữa chừng” (meet-in-the-middle). Nó tiếp tục sử dụng nghiên cứu tình huống của một công ty cho thuê DVD trực tuyến tưởng tượng đã giới thiệu trong hai phần trước và bạn sẽ sử dụng bản Kiến trúc sư phần mềm Rational® của IBM® để tạo ra mô hình các hệ thống bên ngoài dựa vào nghiên cứu tình huống đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=385653
ArticleTitle=Mô hình Kiến trúc Hướng- Dịch vụ với Kiến trúc sư phần mềm Rational: Tạo mô hình của hệ thống bên ngoài
publish-date=05202009