Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 2, Triển khai dịch vụ Web dữ liệu tại máy chủ Web WebSphere Application Server Community Edition

Nâng cao dịch vụ Web dữ liệu

Michael Pauser and Patsy Yu

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Phiên bản IBM® Data Studio V2.1 gồm nhiều đặc tính, một trong các đặc tính đó là dịch vụ Web dữ liệu. Các dịch vụ Web dữ liệu cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng phô bày các phép toán cơ sở dữ liệu (các lệnh chọn, chèn, cập nhật và xóa của SQL) và các thủ tục lưu CALL, như là một phép toán của dịch vụ Web cho các ứng dụng phía khách. Dịch vụ Web dữ liệu không yêu cầu phải có kiến thức lập trình hay kinh nghiệm về dịch vụ Web. Hướng dẫn này sẽ từng bước dẫn dắt bạn triển khai một dịch vụ Web dữ liệu được tạo ra nhờ dịch vụ Web dữ liệu của Data Studio IBM cho máy chủ Web WebSphere® Application Server Community Edition (WebSphere ASCE).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.



static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=383287
ArticleTitle=Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 2: Triển khai dịch vụ Web dữ liệu tại máy chủ Web WebSphere Application Server Community Edition
publish-date=05202009