Các kỹ năng của Kiến trúc sư dữ liệu Rational, Phần 2, Tạo các truy vấn SQL/XML với Kiến trúc sư dữ liệu Rational

Chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn dữ liệu quan hệ thành định dạng XML

Torsten Bittner

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 06 2009

Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL/XML để chuyển đổi dữ liệu quan hệ thành định dạng XML. Vì tự tay viết các truy vấn SQL/XML rất tốn công, Kiến trúc sư dữ liệu Rational® của IBM® làm đơn giản hoá công việc này bằng cách tự động tạo ra các truy vấn SQL/XML dựa trên các ánh xạ được định nghĩa bằng đồ họa. Hãy tìm hiểu sơ bộ về thành phần tạo SQL/XML của Kiến trúc sư dữ liệu Rational.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Rational
ArticleID=394990
ArticleTitle=Các kỹ năng của Kiến trúc sư dữ liệu Rational, Phần 2: Tạo các truy vấn SQL/XML với Kiến trúc sư dữ liệu Rational
publish-date=06052009