Hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2, Phần 5, So sánh dữ liệu

Sử dụng các truy vấn nâng cao để so sánh dữ liệu

Jessica Cao, Pat Moffatt, and Bruce Creighton

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Hướng dẫn này mô tả các truy vấn để so sánh dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu IBM® DB2®. Điều này được thực hiện bằng các biểu thức CASE hoặc các truy vấn con. Hướng dẫn này là Phần 5 của loạt bài hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=972928
ArticleTitle=Hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2, Phần 5: So sánh dữ liệu
publish-date=05202009