Hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2, Phần 4, Phân tích dữ liệu

Sử dụng các truy vấn nâng cao để phân tích dữ liệu

Pat Moffatt, Bruce Creighton, and Jessica Cao

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Hướng dẫn này mô tả cách viết các truy vấn có yêu cầu phân tích dữ liệu cơ bản. Phần lớn các truy vấn chứa đựng các tính toán tuần tự, hay là những tính toán hoạt động trên một tập hợp có sắp thứ tự của các hàng -– những truy vấn thường gặp trong khi phân tích kinh doanh. Các chức năng xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) tạo ra khả năng trả về các thông tin xếp hạng, đánh số hàng, và các hàm cột hiện có như một giá trị vô hướng trong một kết quả truy vấn. Hướng dẫn này là Phần 4 của loạt tài liệu hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM® DB2®.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=383238
ArticleTitle=Hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2, Phần 4: Phân tích dữ liệu
publish-date=05202009