Hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2, Phần 3, Phép nối và phép hợp SQL

Các truy vấn phức tạp bao gồm nhiều hơn một bảng quan hệ

Jessica Cao, Bruce Creighton, and Pat Moffatt

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Hướng dẫn này mô tả hai cách kết hợp dữ liệu từ các bảng khác nhau trong một cơ sở dữ liệu IBM® DB2® nối các bảng với phép nối trong hay phép nối ngoài và cách sử dụng các toán tử UNION, EXCEPT và INTERSECT để nhận được tập kết quả trung gian từ một biểu thức truy vấn và kết hợp nó với tập kết quả từ biểu thức truy vấn khác. Hướng dẫn này là Phần 3 của loạt bài hướng dẫn .

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=972929
ArticleTitle=Hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2, Phần 3: Phép nối và phép hợp SQL
publish-date=05202009