Hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2, Phần 2, Các truy vấn cơ sở

Cơ bản về truy vấn SQL

Jessica Cao, Pat Moffatt, and Bruce Creighton

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Thông qua một loạt các ví dụ đơn giản, hướng dẫn này minh họa làm thế nào để lấy ra từ một cơ sở dữ liệu IBM® DB2® bằng các lệnh SELECT của SQL chuẩn. Hướng dẫn này mô tả cách lấy ra các hàng từ một bảng cơ sở dữ liệu quan hệ, lấy ra những cột cụ thể, lấy ra những hàng cụ thể, thực hiện các phép toán lôgic trên dữ liệu đã lấy ra và sử dụng các ký tự đại diện trong các điều kiện tìm kiếm. Hướng dẫn này là Phần 2 của loạt bài hướng dẫn SQL & XQuery cho loạt bài IBM DB2 .

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=972934
ArticleTitle=Hướng dẫn SQL & XQuery cho IBM DB2, Phần 2: Các truy vấn cơ sở
publish-date=05202009