DB2 và Rational: Làm việc cùng nhau, Phần 2, Phát triển DB2 trình độ trung cấp với Rational Application Developer

Tạo các chức năng do người dùng định nghĩa (UDFs), các khung nhìn và các kịch bản lệnh sử dụng phối cảnh dữ liệu của Rational Application Developer

Debra Eaton

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 11 2009

Các trình cắm thêm của IBM DB2® Universal Database™ (UDB – Cơ sở dữ liệu đa năng DB2) cho Rational® Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational) cung cấp cho các nhà phát triển khả năng kết nối và thay đổi cơ sở dữ liệu DB2. Tìm hiểu cách các phối cảnh Rational Application Development (Phát triển ứng dụng Rational), các khung nhìn và các trình thủ thuật hỗ trợ trong việc tạo, sửa đổi và chạy các chức năng do người sử dụng định nghĩa của DB2 (UDFs). Ngoài ra, hãy xem cách tạo, thực thi và chỉnh sửa các khung nhìn DB2 và các kịch bản lệnh DDL trong phối cảnh dữ liệu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Rational
ArticleID=444799
ArticleTitle=DB2 và Rational: Làm việc cùng nhau, Phần 2: Phát triển DB2 trình độ trung cấp với Rational Application Developer
publish-date=11062009