Phát triển các mô hình ánh xạ với InfoSphere Data Architect của IBM

From the developerWorks archives

Jorge Machado and Hermann Voellinger

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 14 02 2012

Việc thiết kế ánh xạ cho một quá trình trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu (ETL) là một bước quan trọng trong một dự án kho dữ liệu. Các ánh xạ phải dễ sửa đổi, có khả năng kiểm soát phiên bản, dễ tạo báo cáo và dễ xuất khẩu sang các định dạng khác. Hướng dẫn này minh họa cách phát triển một mô hình ánh xạ từ nguồn đến đích hoàn chỉnh bằng cách sử dụng InfoSphere™ Data Architect (Kiến trúc sư dữ liệu InfoSphere). Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các chức năng báo cáo do InfoSphere Data Architect cung cấp.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=793533
ArticleTitle=Phát triển các mô hình ánh xạ với InfoSphere Data Architect của IBM
publish-date=02142012