Tìm kiếm văn bản của DB2, Phần 1, Tìm kiếm toàn văn bản

Prashant Shettar, Marion Behnen, and Shantanu Mundkur

Last updated: 15 04 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 03 08 2012

Tìm kiếm văn bản của DB2 (DB2 Text Search) cho phép một người dùng cơ sở dữ liệu IBM DB2 cho Linux, UNIX và Windows tạo ra các ứng dụng có các khả năng tìm kiếm toàn văn bản bằng cách nhúng các mệnh đề tìm kiếm toàn văn bản vào các câu lệnh SQL và XQuery. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ thiết lập một cơ sở dữ liệu để hỗ trợ tìm kiếm văn bản và đi qua một kịch bản để nhận được một số kinh nghiệm về thiết lập các tìm kiếm văn bản riêng của mình.

Lưu ý: Hướng dẫn này đã được cập nhật với các ví dụ và các lệnh mã có sẵn tốt hơn để giúp cho người dùng không quen với DB2 tránh khỏi các vấn đề ngẫu nhiên.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=828776
ArticleTitle=Tìm kiếm văn bản của DB2, Phần 1: Tìm kiếm toàn văn bản
publish-date=04152010