Chuẩn bị cho kỳ thi 733 về Phát triển ứng dụng DB2 9, Phần 3, Thao tác dữ liệu XML

Lưu trữ và lấy ra dữ liệu XML thông qua ứng dụng của bạn

Donald Payne

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 13 10 2009

Tìm hiểu DB2® của IBM® phân tích cú pháp XML, xử lý khoảng trống và tuần tự hóa XML như thế nào và xem xét cách mã hóa tài liệu và kiểu dữ liệu phía khách ảnh hưởng đến việc phân tích cú pháp và tuần tự hóa ra sao. Cũng tìm hiểu cách DB2 xác nhận hợp lệ tài liệu XML dựa vào một lược đồ XML như thế nào cũng như làm thế nào để sử dụng các hàm SQL/XML để "băm nhỏ" XML thành dữ liệu quan hệ, lắp ráp ngược lại dữ liệu quan hệ thành XML và xuất bản dữ liệu XML như là dữ liệu quan hệ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở
ArticleID=435679
ArticleTitle=Chuẩn bị cho kỳ thi 733 về Phát triển ứng dụng DB2 9, Phần 3: Thao tác dữ liệu XML
publish-date=10132009