Chuẩn bị kỳ thi số 731 lấy chứng chỉ DBA (Quản trị cơ sở dữ liệu) DB2 9, Phần 7, Nhân bản tách (split mirror) và tính sẵn sàng cao và khôi phục sau sự cố (HADR)

Michael Dang and Sylvia Qi

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 03 10 2009

Đây là bài cuối cùng trong một loạt bài gồm bảy hướng dẫn để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi 731 về Quản trị cơ sở dữ liệu DB2® 9 cho Linux®, UNIX® và Windows™. Hướng dẫn này tập trung vào hai chủ đề có tính sẵn sàng nâng cao: Nhân bản tách và tính sẵn sàng cao và khôi phục sau sự cố (HADR). Với nhân bản tách bạn có thể khôi phục cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các bản sao đĩa. HADR (tính sẵn sàng cao và khôi phục sau sự cố) cung cấp hỗ trợ dự phòng lỗi, tương tự khả năng dự phòng lỗi được HACMP và Microsoft™ Cluster Server (máy chủ cụm của Microsoft) cung cấp.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=431527
ArticleTitle=Chuẩn bị kỳ thi số 731 lấy chứng chỉ DBA (Quản trị cơ sở dữ liệu) DB2 9, Phần 7: Nhân bản tách (split mirror) và tính sẵn sàng cao và khôi phục sau sự cố (HADR)
publish-date=10032009