Chuẩn bị kỳ thi số 731 lấy chứng chỉ DBA (Quản trị cơ sở dữ liệu) DB2 9, Phần 6, Tính sẵn sàng cao: Sao lưu và phục hồi

Sylvia Qi and Рауль Ф. Чонг (Raul F. Chong)

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 02 10 2009

Hướng dẫn này bàn về các chủ đề sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu. Nó giải thích các phương pháp khác nhau về phục hồi cơ sở dữ liệu và ghi lưu lại (ghi log) và làm thế nào để sử dụng các lệnh BACKUP (Sao lưu), RESTORE (Khôi phục lại), ROLLFORWARD (Khôi phục tiếp) và RECOVER (Phục hồi). Nó cũng bao gồm các lệnh DATABASE REBUILD (Xây dựng lại cơ sở dữ liệu) mới. Đây là phần đầu tiên của một cuộc thảo luận với hai phần về tính sẵn sàng cao; Phần 7 trình bày việc nhân bản dữ liệu, chia tách và việc khắc phục sự cố có tính sẵn sàng cao. Đây là hướng dẫn thứ sáu trong một loạt bài gồm bảy hướng dẫn để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi 731 về Quản trị Cơ sở dữ liệu DB2® 9 cho Linux®, UNIX®, và Windows™.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=431509
ArticleTitle=Chuẩn bị kỳ thi số 731 lấy chứng chỉ DBA (Quản trị cơ sở dữ liệu) DB2 9, Phần 6: Tính sẵn sàng cao: Sao lưu và phục hồi
publish-date=10022009