Loạt bài các kỹ năng của Kiến trúc sư dữ liệu Rational, Phần 3, Phát hiện các mối quan hệ của lược đồ bằng Kiến trúc sư dữ liệu Rational

Tạo các ánh xạ lược đồ bán tự động

Torsten Bittner

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 07 2009

Bạn có thể sử dụng Kiến trúc sư Dữ liệu Rational® của IBM® để định nghĩa các ánh xạ dữ liệu. Khi làm việc với các lược đồ lớn, có thể rất cồng kềnh nếu tạo các ánh xạ bằng tay. Kiến trúc sư Dữ liệu Rational cung cấp một thành phần khám phá để nhận biết một cách bán tự động các ánh xạ có tiềm năng. Hướng dẫn này cung cấp một giới thiệu nhập môn về thành phần khám phá quan hệ của Kiến trúc sư Dữ liệu Rational.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational, Information Management
ArticleID=972279
ArticleTitle=Loạt bài các kỹ năng của Kiến trúc sư dữ liệu Rational, Phần 3: Phát hiện các mối quan hệ của lược đồ bằng Kiến trúc sư dữ liệu Rational
publish-date=07042009