Thiết lập một vùng SQL với DB2 Express-C, WTP Eclipse, và Máy chủ Ứng dụng WebSphere, Bản Cộng đồng V1.1

Thực hiện bảo mật cơ sở dữ liệu với gói khởi công Java (Java kick-start)

From the developerWorks archives

Krishnakumar Balachandar

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Hướng dẫn này chỉ cho bạn biết cách lập ra một vùng SQL (SQL realm) để thực hiện bảo mật cơ sở dữ liệu cho một ứng dụng Web bằng cách sử dụng gói phần mềm miễn phí để khởi công Java ™ (Java kick-start package).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=388607
ArticleTitle=Thiết lập một vùng SQL với DB2 Express-C, WTP Eclipse, và Máy chủ Ứng dụng WebSphere, Bản Cộng đồng V1.1
publish-date=05202009