Các điều khoản sử dụng trang developerWorks

Bằng cách đăng ký và sử dụng trang developerWorks, bạn đồng ý rằng bạn phải phụ thuộc vào và sẽ tuân thủ các điều khoản sử dụng được quy định dưới đây cũng như các điều khoản sử dụng của IBM và Các điều kiện về Bản quyền và Nhãn hiệu của IBM.

Là một người đóng góp cho trang developerWorks, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sử dụng sau đây:

Công bố nội dung

Quyền riêng tư của người dùng

Đăng lại nội dung

Loại bỏ nội dung

  • IBM sẽ phản hồi ứng với các thông báo được cho là vi phạm bản quyền tuân theo Luật bản quyền thiên niên kỷ số (Digital Millennium Copyright Act). Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo Các chỉ dẫn về Luật bản quyền thiên niên kỷ số của IBM. IBM sẽ chấm dứt tài khoản mà không cần thông báo cho những người tham gia khi họ là "những người vi phạm nhiều lần" về bản quyền.

Báo cáo lạm dụng

  • Bạn có thể báo cáo bất kỳ những sự vi phạm đáng ngờ nào về các Điều khoản sử dụng này bao gồm sự vi phạm bản quyền, lạm dụng ngôn ngữ hoặc cuộc thảo luận không phù hợp. Để báo cáo những sự vi phạm đó cho IBM, bạn sẽ cần gửi thông báo Báo cáo Lạm dụng (Phản ánh về nội dung không thích hợp). Thông báo này yêu cầu bạn phải đăng nhập vào Trang này.

Không có cam kết nào về Định hướng tương lai

Truy cập nội dung mã

Thông tin mật

  • IBM có Các thỏa thuận không tiết lộ thông tin (NDA - Non-Disclosure Agreement) chi phối bất kỳ cuộc thảo luận hoặc các tư liệu mật nào mà bạn tham gia, gửi lên hoặc trích ra trên Trang này. Các vùng mật của Trang này sẽ được đánh dấu là mật và bạn sẽ được xem xét Thỏa thuận không tiết lộ thông tin thích hợp trước khi được cấp quyền truy cập vào một vùng mật. Đối với cuộc thảo luận hoặc các tư liệu mật riêng của IBM, bạn có thể được yêu cầu phải đồng ý chịu ràng buộc theo Thỏa thuận tiết lộ thông tin mật của IBM. Đối với cuộc thảo luận hoặc các tư liệu mật chung giữa IBM và các bên thứ ba, bạn có thể phải đồng ý chịu ràng buộc theo Thỏa thuận tiết lộ thông tin mật chung.

Các quyền chung

Nhân viên của IBM