Thông báo của bên thứ ba

Các đội developerWorks của IBM tương tác với cộng đồng rộng lớn tại nhiều nơi trên mạng xã hội và mạng kỹ thuật, của cả IBM và không của IBM. Các địa điểm bao gồm:

Mỗi trang đều có Điều khoản sử dụng hay Điều khoản dịch vụ đặc trưng cho từng trang đó, nội dung nào và tương tác nào là phù hợp hay không phù hợp, trách nhiệm của bạn khi sử dụng trang, và một số ràng buộc khi sử dụng nội dung của trang. Điều này là đặc biệt quan trọng với nội dung là mã nguồn. Khi đóng góp nội dung là mã nguồn, ví dụ như trường hợp trả lời câu hỏi, hoặc sử dụng nội dung là mã nguồn trong chương trình của bạn, hãy thận trọng để hiểu giấy phép mà nó chi phối cho việc đóng góp hoặc sử dụng cũng như rách nhiệm và ràng buộc của bạn.

Cuối cùng, những trang cộng đồng này được mở rộng rãi cho cộng đồng kỹ thuật, của cả IBM và không của IBM. Các nội dung được đóng góp từ nhiều nguồn đa dạng, một trong những lợi ích của cộng đồng mở. Vì từ nhiều nguồn đa dạng, bạn hãy đảm bảo sự chính xác và phù hợp của nội dung cho mục đích của bạn.