lập trình hàm

những bạn đọc muốn tìm hiểu về kỹ thuật lập trình ứng dụng trong lĩnh vực trí tuệ
nhân tạo, giao tiếp ... Bạn đọc có thể tìm thấy nhiều phiên bản Scheme khác như
MITScheme, DrScheme, … ..... (1983), Eiffel (1986), Java (1991), C# (2000), . ...
được gọi là ngôn ngữ định nghĩa (definitional) hay khai báo (declarative).

Develop, deploy, and manage your apps in the cloud

The IBM Cloud platform has everything you need to get started.