Comments (2)
  • Add a Comment
  • Edit
  • More Actions v
  • Quarantine this Entry

1 KhiemIBM commented Permalink

Chị làm ơn cho biết ngày nào trong tháng 6 sẽ giới thiệu được không ạ?

2 DiemIBM commented Permalink

Cám ơn anh Khiêm quan tâm sự kiện này. <div>&nbsp;</div> Chúng tôi sẽ giới thiệu trang này tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 6 vài tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 6