Amazon OpenSearch Logstash Kibana 监控
Amazon Elasticsearch Logstash Kibana 监控

可以利用 Amazon OpenSearch Logstash Kibana 监控直观呈现存储在 OpenSearch 中的数据。

立即开始免费试用!

14 天,无需信用卡,完整版本

什么是 Amazon OpenSearch Logstash Kibana 监控?

Amazon OpenSearch Logstash Kibana 监控是一款用于查看日志和事件的开源数据可视化和浏览工具。

Instana 的 Amazon OpenSearch Logstash Kibana 监控包括:

  • Amazon OpenSearch
  • Logstash
  • Kibana

详细了解如何开始使用 Instana 以及如何监控 Amazon OpenSearch Logstash Kibana 性能与配置。

Amazon OpenSearch Logstash Kibana 监控