Innovation

IBM tar Vasaloppsutmaningen till en ny nivå

Share this post:

(English version follows below)

Våren 2015 hade jag ett möte med Jonas Pergament, ansvarig för IBMs sponsring med Vasaloppet, som ville diskutera en ny idé! IBM blev sponsor för 50 år sedan och Jonas ville att vi skulle hitta på något nytt för att fira det. Vi satt ner och hade en “brainstorming” kring hur vi skulle kunna hjälpa Vasaloppet att utöka antalet deltagare med människor som aldrig haft kontakt med Vasaloppet tidigare. Mångfald och delaktighet är ett stort och mycket viktigt område inom IBM och samtalet gick i den riktningen. Det slog oss att det skulle kunna vara något av ett ’lifetime moment’ för vårt team från Indien som för närvarande arbetar i Sverige. Våra Indiska kollegor har mycket begränsad erfarenhet av snö och hur man åker skidor. Vi beslutade att prova denna nya idé!

IBM Diversity Race - lagbild!

Vi hittade snabbt rätt kontakter inom IBM och ganska snart hade vi en hel grupp från Indien samt en rumänsk kollega som var entusiastiska och intresserade. Jonas och jag presenterade planen internt och externt. Tidningen Vasalöparen skrev om oss och till vår “kick-off” kom Vasaloppets sponsoransvarige Eva Hörwing och presenterade för våra deltagare vad Vasaloppet egentligen är. Tommy Forsberg från IBMs medlemsklubb tog med sig sina skidor för att visa hur en längdåkningsskida ser ut, tillsammans med bindningar, stavar och pjäxor. IBMs Marie Nilsson som ansvarar för IBMs Diversity satsningar deltog också i mötet. IBM Diversity Race var nu verklighet och på väg!

Jonas Pergament presenterade vår idé till Vasaloppets övriga sponsorer och många var ivriga att sponsra våra kollegor från Indien/Rumänien på denna stora utmaning. Madshus, Craft, SWIX, Silva, Stadium, Photomic och även Erik Wikström, officiell Vasalopps tränare! De trodde på oss och har gjort det möjligt för oss att göra denna fantastiska resa. Tack så mycket för ert stöd och partnerskap!

Vi åkte till Göteborg för att åka skidor en helg i november – det var första gången på skidor! Laget var berett fysiskt efter en hel del inomhusträning. Vår skidtränare Joakim Adolfsson från IBM lärde ut tekniken för våra nybörjare och hjälpte laget att komma igång på sina första meter. Efter den helgen visste alla deltagare att skidåkning är tufft, de var fulla med blåmärken här och där. Men nu hade de insett vilken resa de startat. Du kan se deras första kontakt med snön här:


Nu åker vi skidor tillsammans varje vecka fram till Stafettvasan den 4 mars. Vi har också några skidläger inplanerade. Det har varit en mycket kall januari här i Sverige, och deltagarna undrar hur att de ska hålla värmen i spåren. Jag säger till dem att ”Stanna aldrig upp, fortsätt framåt!!”.

Vi är så glada för att vi lyckats genomföra denna idé! Det är ett riktigt bra, starkt och roligt team! Vi älskar verkligen skidåkningen tillsammans. Vi hoppas IBM Diversity Race kan vara en inspiration för fler människor som aldrig åkt skidor förut, att lära sig längdskidåkning och delta i Vasaloppet.

/Bente

bente_jonas_IBM
Bente Acking, Projektledare & Web/Media ansvarig för IBM Diversity Race
Jonas Pergament, Project Executive för IBM Diversity Race

Följ oss gärna i social media:

Hemsida: diversityrace.se
Vår blogg: blog.diversityrace.se
Facebook: facebook.com/ibmdiversityrace2015
Instagram: ibmdiversityrace

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

English version

IBM brings the Vasalopp-challenge to a new level

It was spring 2015 and Jonas Pergament, responsible for IBMs sponsorship with Vasaloppet, asked me to meet up for a few minutes. Since this is our 50:th year as a sponsor for Vasaloppet, Jonas wanted us to try something new, and he had an idea on his mind. We sat down for some brainstorming on ways that we could possibly help Vasaloppet grow their number of participants with people never having had contact with Vasaloppet earlier. Diversity and inclusiveness is a big and very important field within IBM, and the conversation went in that direction, and how it would be a lifetime experience for our team from India that currently is working in Sweden. Our collegues have very limited experience of snow and how to ski. We decided to try this new idea!

IBM Diversity Race - lagbild!
We quickly found the correct contacts within IBM and it did not take long before we had a whole group of people from India and one Romanian who was really excited and interested. Jonas and I presented the plan internally and externally. The magazine Vasalöparen wrote about us and for our kickoff, the Vasaloppet organisation came to IBM to present what Vasaloppet really is about for our participants. Tommy Forsberg, from IBM’s Vasalopps-team, brought his skis to show them what a cross-country ski looks like, along with bindings, poles and boots. We got sponsorship from our IBM Diversity Partner Marie Nilsson and our colleagues from marketing was also offering us their support. IBM Diversity Race was now reality and on its way!

Jonas Pergament presented our idea to the Vasaloppet sponsors and many were eager to sponsor our colleagues from India on this major challenge. Madshus, CRAFT, SWIX, Silva, Stadium, Photomic and even Erik Wikström, the official Vasaloppet coach – they all believed in us and they made this amazing journey possible! Thank you soo much for your support and partnership.

One weekend in November we went across Sweden,  from Stockholm to Gothenburg, to ski – this was their first time on skis! The team was prepared physically after a lot of indoor training! During the weekend, our ski coach Joakim Adolfsson from IBM taught technique for beginners and helped the team get started skiing their first meters. After that weekend, all participants knew that skiing is tough, they were soar, with bruises here and there – they now realized what they were up against! You can see their first snow-contact here:


Now, we go skiing together every week until the Stafettvasan race 4th March. We have some ski camps planned as well. Here in Sweden we have had a cold winter and the participants wonder how to stay warm in the tracks. I tell them ”Never stop moving forward!!”.

We are so happy we tried this idea! It is a truly great, head strong and fun team! We truly love skiing together. We hope the IBM Diversity Race can be an inspiration for more people who never skied before, to learn cross-country skiing and join Vasaloppet.

/Bente

bente_jonas_IBM
Bente Acking, Project Manager & Web/Media for IBM Diversity Race
Jonas Pergament, Project Executive for IBM Diversity Race


Follow our project in social media:

Homepage: diversityrace.se
Our blog: blog.diversityrace.se
Facebook: facebook.com/ibmdiversityrace2015
Instagram: ibmdiversityrace

More stories

Design Thinking är en process för att ta sig framåt

Ideér kommer inte från ingenstans. Design Thinking är en process för att ta sig framåt, oavsett om man har  – eller inte har  – idéer. Från inga idéer till många idéer, och från många idéer till den ”rätta” idén. ”Design Thinking” har fått mycket uppmärksamhet de senaste tio åren eller så, men det är inget […]

Läs mer

Det femte paradigmet

“Hittat tio tusen sätt som inte fungerar? Det håller inte idag, Thomas.”  Thomas Alva Edison tillskrivs ibland ett citat om att han inte misslyckats, bara provat tio tusen sätt som inte fungerar. Om han är korrekt citerad tycks osäkert, men en sak är säker: med miljoner, miljarder eller fler möjliga vägar att pröva går det […]

Läs mer

Samma lika, fast olika

Visst, en årskrönika för 2020 kommer att innehålla virus, men jag lovar att där finns kvantdatorer, etik, hårda bud och hårdvara också. Ett år som inget annat, men ändå… I min förra årskrönika klassade jag 2019 som ett år av vidareutveckling och mognad för blockchain, resan till molnet samt automatisering och AI. Under 2020 har […]

Läs mer