Smartare sjukvård & Life Science

KTH-studenter undersöker hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige.

Share this post:

Trycket på den svenska vården ökar i takt med att befolkningsmängden växer och att ett större antal människor blir äldre. Människor med kroniska sjukdomar får ständigt leva med sin åkomma varför det är av extra intresse att förbättra situationen för dessa. Dessutom går 80% av den totala budgeten i svenska vården till behandling av just kroniska sjukdomar.

healthcare_iconShared Care är en tjänst utvecklad av IBM, vilken fungerar som en kommunikationskanal mellan patient och övriga intressenter involverade i dennes hälsostatus. Tjänsten verkar för att dela all relevant information kring patienten, så att varje instans har bättre underlag för diagnos och behandling. Genom applikationslösningar kan hemvård för patienten göras möjlig i större utsträckning med minskade antal rutinbesök och bättre kontinuerlig monitorering av hälsostatus som följd. Dessutom ges underlag för att arbeta mer proaktivt, alltså förebyggande kring sjukdomar, istället för reaktivt när skadan har uppstått.

Tekniken kring detta system existerar redan. Problemen att övervinna ligger istället i nuvarande sekretesslagar och ersättningssystem inom sjukvården. Sjukhus är idag ersatta från landsting per utförd behandling och besök, alltså i kvantitativ form snarare än kvalitativ. För ett sjukhus innebär en investering i systemet inte bara i en utgift utan även en reducering av intäkter som följd av minskat antalet sjukhusbesök. Utöver dessa finns upplevelsebaserad skepticism mot IT-lösningar, både hos vårdgivare och patienter, vilka måste övervinnas. Sjukvården arbetar idag i flertalet system som innebär tidskrävande dokumentationsarbete, uppfattat som att det tar tid från faktisk behandling av patienter.

För att IBM i praktiken skall kunna sälja in Shared Care och således effektivisera sjukvården samt höja hälsonivån måste ovannämnda hinder övervinnas. Genom en välutvecklad och pålitlig tjänst, kompatibel med andra system, kan användare av systemet övertygas. Förändring av ersättningssystem ligger på en högre samhällsnivå, där IBM kan ta en roll att visa på fördelar totalekonomiskt och för hälsonivån genom att arbeta mer proaktivt.

Nordic Technical Sales and Solution

Robert Moberg – Nordic Technical Sales and Solution

De nio studenterna från KTH som genomfört ett case med IBM för att undersöka hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige, ger rekommendationen att sjösätta en pilotstudie, riktad mot diabetespatienter i Uppsala. Målgruppen har erfarenhet att aktivt hantera sin egen sjukdom och regionen har kommit långt i sitt arbete med IT-lösningar. I kombination med denna pilot måste en ny ersättningsmodell prövas, där ekonomiska besparingar tack vare systemet delas mellan samtliga intressenter i systemet och ger incitament för samtliga att fokusera på kvalité i vården. Genom en lyckad pilot i Uppsala, kan systemet skala upp och därifrån bidra till en förändring av nuvarande ersättningsmodell som inte gynnar proaktiva IT-lösningar.

/Robert Moberg

Följ mig gärna på: Twitter logoTwitter och LinkedIn logo LinkedIn

More stories

KTH-studenter undersöker hur IT-lösningar ska kunna effektivisera sjukvården i Sverige.

Trycket på den svenska vården ökar i takt med att befolkningsmängden växer och att ett större antal människor blir äldre. Människor med kroniska sjukdomar får ständigt leva med sin åkomma varför det är av extra intresse att förbättra situationen för dessa. Dessutom går 80% av den totala budgeten i svenska vården till behandling av just […]

Läs mer

Från den första elektroniska patientjournalen till superdatorn i vården

För 53 år sedan skapade IBM den första elektroniska patientjournalen för Akrons barnsjukhus. Det var ett stort tekniskt utvecklingssteg på den tiden. Sedan dess har både sjukvården och IBM utvecklats, ofta hand-i-hand. Idag är vi på IBM inblandade i en rad spännande projekt, som att involvera superdatorn Watson i cancervård, att förbättra situationen för diabetespatienter […]

Läs mer

IBM på Chalmers Initiativseminarium om Big Data, 25-26 mars 2014

Big Data: Från livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Chalmers bjuder in till ett nu fullbokat initiativseminarium på temat Big Data  25-26 mars 2014. Seminariet kommer att erbjuda en inblick över en rad olika forskningsutmaningar med koppling till Big Data inom områden som livsvetenskaper, humaniora, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi. Vid seminariet kommer du att få lyssna […]

Läs mer