E-helse

Maskiner frigir varme hender

Share this post:

Norgesmartere helsevesen står overfor store utfordringer i helsevesenet. Den demografiske utviklingen og økt levealder gjør at vi får færre hender, men flere syke. Vi må tenke nytt og omorganisere, som Regjeringens forslag til samhandlingsreform peker på. Kanskje bør maskiner og IT-systemer ta seg av rutinejobber som lett kan automatiseres. De fleste pasientene som er innom helsevesenet har sykdommer som lett kan settes diagnose på via for eksempel telemedisin. Smarte IT-løsninger flytter de varme hendene fra kalde skrivebord og journalskriving. Fokus kan rettes mot pasienten.

Fra trafikk til helse
Her kan helsesektoren lære mye av det som er blitt gjort i transportsektoren. De har vært tvunget til å se på tvers av eksisterende strukturer og prosesser. Nye, radikale løsninger er på plass og det er oppnådd store besparelser og mer effektive systemer for trafikk og logistikk. Jeg var blant annet med på et prosjekt hvor vi reduserte trafikken i Stockholm med 18 prosent. IT-systemer som overvåker og gir informasjon om trafikken utnyttes for å sette i verk tiltak slik at veinettet utnyttes bedre.

Jeg er sikker på at man kan oppnå like store besparelser også i helsesektoren. For å overføre problematikken kan et effektivt helsevesen ved hjelp av IT-systemer for eksempel redusere helsekøene og gjøre ventetiden kortere for pasienter. Dette vil kreve samarbeid og vilje, men vil resultere i at pasienten settes i sentrum.

IT kan føre til raskere og mer effektiv behandling, og tid kan frigjøres ved å effektivisere prosesser og rutinemessig arbeid. Det handler om å arbeide på tvers, dele informasjon og bryte ned barrierer. Helsesektoren bør legge bak seg en fragmentert tankegang og tenke mer horisontalt. Fokus bør være på hvordan vi kan samarbeide bedre på tvers av sykehus, kommuner og fylker for at betingelsene skal være så gode som mulig for pasientene.

Et realistisk scenario
Norge er et langstrakt land med store avstander og store muligheter for effektivisering. Hva syns du om et scenario som det jeg beskriver her?

En mor ringer til et medisinsk callsenter fra sin PC på en øy utenfor Tromsø, og får snakke med leger og sykepleiere. Datteren har et utslett hun ikke vet hva er. Legen ser datteren via et webkamera og gir diagnosen vannkopper. Jentas fastlege får automatisk overført informasjonen til den elektroniske pasientjournalen. Denne legen har nå bedre tid til alarmen han får fra scanneren på et plaster som måler oksygenopptaket til en liten gutt med astma. Alarmen sier at gutten ikke får nok oksygen til kroppen. Legen justerer medisinen hans via mobiltelefonen, og ber en spesialist på astma overvåke gutten videre.

Scenarioet er ikke urealistisk. For å kunne nå dit må vi tenke nytt og arbeide med helhetsorienterte løsninger i alle ledd. Norge trenger et smartere helsevesen for å takle utfordringene vi står overfor, og jeg tror smart IT er en viktig del av løsningen.

Transport Industry leader IBM Nordic

More E-helse stories

Er din bedrift rustet for konsekvensene av klimaendringer?

De siste ti årene har vi sett store klimaendringer. Temperaturøkning og ekstremvær byr på store økonomiske utfordringer. Forsikringsbransjen forteller om kraftig økning i naturskadehendelser. Millionbeløp blir utbetalt årlig, og beløpene blir bare større for hvert år. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi innovative og jobber med fremtidsrettede løsninger som kan redusere klimaskader.

Continue reading

Kvantesikkerhet vil sikre deg mot morgendagens cyberkriminelle

I 2020 ble alle aspekter av livet, fra jobb og studier til underholdning og sosialt samvær, digitalisert. I takt med ny banebrytende teknologi og økende avhengighet av skytjenestene som muliggjør utviklingen, øker også sikkerhetskravene. IBM Research har lansert sine spådommer for 2021. Selv om mye er usikkert fremover, er det helt klart at hybride skyløsninger […]

Continue reading

Vi forplikter oss til nullutslipp innen 2030

Engasjement for bærekraft og miljø er ikke noe nytt for IBM. I over 30 år har vi vært åpne om hvordan vi håndterer avfall og bruker energi. Vi har lenge hatt konkrete mål for å redusere energibruk, øke andel fornybar energi og redusere utslipp av klimagasser. Vi forstår alvoret knyttet til global oppvarming og har […]

Continue reading