Internet of Things (IoT)

IoT: Wie verbindingen legt, blijft meedoen

Share this post:

Internet of Things (IoT) speelt een steeds belangrijkere rol in het gebruik en beheer van kritische infrastructuren zoals havens, wegen en bruggen, telecom, water- en energievoorziening, vliegvelden en spoorwegen. Deze hangen bovendien in toenemende mate met elkaar samen. Een mooi voorbeeld is Port of Rotterdam, waar sensordata wordt benut om het havenproces nog beter te laten verlopen. Daarnaast kunnen door data-uitwisseling in de keten ook veel aanpalende processen worden geoptimaliseerd. Denk aan de belading van vrachtwagens en de verkeersstromen in en rond de havenstad. Het slimme ecosysteem wordt steeds groter.

Het voorbeeld van Port of Rotterdam is illustratief voor een nieuwe wereld van mogelijkheden, die door IoT in combinatie met de cloud, externe databronnen en cognitieve systemen wordt geopend. De combinatie van dit alles biedt bedrijven de mogelijkheid om op een andere manier naar bestaande operationele en businessprocessen te kijken. Onder meer door de fysieke wereld te koppelen aan een digitale representatie, de ‘digital twin’. Daarbij zullen het fysieke en virtuele steeds meer versmelten, met alle mogelijkheden van dien. Lees ook de cheat sheet van ‘digital twin’

 

Drie pilaren

Er zijn drie ‘pilaren’ waarop de waarde van IoT en datagebruik tot uitdrukking komt: 1. ontwerp en fabricage voor een ‘connected wereld’, 2. het beheren van het uiteindelijke product of infrastructuur en 3. de interactie met de klant. Initiatieven kunnen op deze drie vlakken worden ondernomen, maar uiteindelijk kun je deze pilaren niet los van elkaar zien. Voortdurende feedback en uitwisseling van data tussen de echte wereld en de digitale afspiegeling zullen de drie pilaren afzonderlijk en hun onderlinge samenhang juist versterken.

Het mooie van digitale representaties is dat ze het designproces versnellen en verbeteren. Waar vroeger bij nieuwe auto-ontwerpen eerst een schaalmodel werd gemaakt, volstaat inmiddels een digitaal 3D-model, dat op ware grootte niet alleen visueel kan worden beoordeeld, bijvoorbeeld met een VR-bril, maar op basis van de juiste algoritmes tevens kan worden getest door alle betrokkenen in het ontwerpproces. Wanneer uiteindelijk de echte fysieke auto van de band rolt, is deze op zijn beurt uitgerust met allerhande connected sensoren, die in detail feedback geven op het functioneren in de praktijk. Deze data kan vervolgens weer worden toegepast bij fine-tuning, aanpassing van specifieke onderdelen of het ontwerpen van een volgend model.

Hetzelfde geldt voor nagenoeg alle industrieën en infrastructuren waarbij sprake is van ontwerp, test, bouw, gebruik, onderhoud en optimalisatie. Neem nogmaals een grote haven zoals die van Rotterdam. De virtualisatie betreft hier het simuleren en optimaliseren van logistieke stromen, informatiedeling over ladingen, gebruik van vaarwegen, bruggen en kades, overslagplaatsen enzovoorts. Dat leidt niet alleen tot kortere ontwikkelcycli in het kader van aanpassing en uitbreiding, er kan tevens worden bespaard op (preventief) onderhoud, de belasting van de infrastructuur, optimalisering van investeringen en de verbetering van de operationele processen. Het gebeurt al in de praktijk.

 

Bronnen combineren

De technologische mogelijkheden van nu zitten ’m overigens niet alleen in de lagere prijs van technologie en de grotere beschikbaarheid van (sensor)data. De echte winst wordt pas behaald door het benutten en slim combineren ervan, en door deze te koppelen aan externe informatiebronnen. De combinatie verrijkt de bestaande kennis en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om zaken beter te beheren en adequatere voorspellingen te doen. Zo maakt de Rotterdamse Haven gebruik van een informatieservice (API) in het IBM Watson-IoT platform met nauwkeurige weerinformatie, zodat geanticipeerd kan worden op naderende stormen, verandering in waterstanden of andere bijzondere omstandigheden. Over de langere termijn gezien kunnen investeringen worden geoptimaliseerd op basis van digitale simulatie van de impact en resultaten die ze zullen hebben in de echte wereld. Dat vraagt wel om samenwerking én informatie-uitwisseling tussen partijen binnen de keten, oftewel het grotere ecosysteem, zoals overheden, bouwers, vervoerders, gebruikers, verzekeraars, partijen die onderhoud uitvoeren enzovoorts.

Een ander voorbeeld komt van liftfabrikant KONE. Dit bedrijf verzamelt niet alleen de data uit individuele liften voor het optimaliseren van het onderhoud. Alle data van alle liften over de hele wereld wordt bijeengebracht en geanalyseerd om patronen te herkennen. Afwijkingen op deze patronen zorgen voor ‘service needs’ waarmee het preventief onderhoud wordt geoptimaliseerd en de klant wordt voorzien van extra informatie. Hiermee kunnen zij op hun beurt hun ketens en de ‘People Flow’ optimaliseren. De waarde van de verrijkte data stijgt voor iedereen.

 

Klantspecifiek

Hetzelfde gebeurt al in de auto-industrie, waar sensordata generiek wordt gebruikt in het kader van analyse en onderhoud, maar in potentie ook klantspecifiek te gebruiken is. Denk aan een lagere verzekeringspremie op basis van het rijgedrag. Vergelijkbaar is dat de spoorinfrastructuurbeheerder de verwachte status van een traject kan delen met spoorwegbedrijf, die daarmee de betreffende reizigers van specifieke informatie over hun reis kan voorzien.

Hiermee zijn we inmiddels bij de derde pilaar: de klant. Mensen en bedrijven kunnen dankzij de combinatie van sensordata en aanvullende gegevens betere beslissingen nemen of hun gedrag aanpassen. Om terug te komen op het voorbeeld van de Port of Rotterdam: een naderend containerschip kan al op de route geïnformeerd worden over de optimale aankomsttijd, rekening houdend met externe omstandigheden zoals drukte, beschikbare capaciteit en het weer. Hetzelfde geldt voor transportbedrijven en chauffeurs. Klant en eindgebruikers zullen profiteren van een geoptimaliseerd ketenproces.

Nogmaals: hoe meer betrokkenen en industrieën hun gegevens zullen koppelen, hoe meer er mogelijk is. Stel je voor wanneer alle bovengenoemde partijen hun data zouden combineren. Dan zijn geweldige voorspellingen mogelijk over hoe goederen, vervoermiddelen en mensen zich zullen bewegen en verplaatsen. Om op de drie pilaren terug te komen: met die informatie kun je vervolgens bouwen, beheren en terugkoppelen naar de klant.

 

Intelligente laag

Als IBM spelen we meer en meer een rol in het bij elkaar brengen van alle belanghebbenden en hun informatiestromen, betrouwbaar en veilig. Dat doen we dankzij onze kennis en kunde op het gebied van technologie en sectoren, maar ook door het bijeen brengen van complementaire partners op het gebied van connectiviteit, sensortechnologie, hardware, data en informatie. Wij integreren technologieën en partijen. Daar leggen we vervolgens een intelligente laag overheen, die data en technologie bruikbaar maakt voor gebruikers en processen: het ontwerpen en bouwen voor een connected wereld, het optimaliseren van onderhoud en beschikbaarheid en nieuwe manieren om met klanten te interacteren.

Niemand kan dit allemaal alleen, daarom werken we nauw samen met onze partners. In onze functie van integrator combineren we ervaringen in het toepassen van IoT voor verschillende klanten met onze investeringen in specifieke oplossingen voor industrieën. Daarnaast hebben we een goed beeld van de mogelijkheden en lastigheden om IoT-technologie ook daadwerkelijk te benutten. Daarbij blijkt dat niet zozeer de techniek maar het doorvoeren van de veranderingen die hierdoor mogelijk wordt gemaakt de grootste lastigheid te zijn. We helpen bedrijven na te denken over hun rol innen het veranderende en steeds slimmere digitale ecosystemen, waarbinnen meer en grotere onderlinge afhankelijkheden ontstaan. We helpen ze concrete stappen te zetten en daadwerkelijk impact te realiseren met IoT, data en cognitieve computing.

Het hangt immers allemaal samen. Wie de verbindingen legt, blijft meedoen.
Lees de IBV Study Intelligent Connections, Reinvent the enterprise with Intelligent IoT.

 

Executive Partner | Global Center of Competence | Internet of Things & Watson-IoT @ IBM

More stories

Red Hat OpenShift en MAS – een gouden combinatie

De nieuwste versie van IBM Maximo Application Suite (MAS) draait sinds kort op een Red Hat OpenShift-infrastructuur. Welke nieuwe mogelijkheden brengt dat met zich mee en wat zijn daarvan de voordelen? In dit blog gaat Marc Loos, Evangelist Hybrid Cloud, Enterprise Container en IBM Cloud Advocate hier dieper op in. Red Hat OpenShift is een […]

Continue reading

IBM MAS opent een wereld aan mogelijkheden voor edge computing

Softwarematige intelligentie verschuift steeds meer naar de randen van een netwerk: machines, devices, voertuigen en camera’s. Doordat deze IoT-apparaten steeds slimmer worden, kunnen ze autonoom beslissingen nemen. Dat opent een wereld aan mogelijkheden voor werkzaamheden met IBM Maximo Application Suite (MAS). IBM MAS is een software suite met verschillende Enterprise Asset Management-tools, zoals voor visuele […]

Continue reading

IBM MAS opens up a world of opportunity for edge computing

Software intelligence is shifting more to the edges of a network: machines, devices, vehicles and cameras. As these IoT devices get smarter, they can make decisions autonomously. This opens up a world of opportunity for IBM Maximo Application Suite (MAS). IBM MAS is a software suite with various Enterprise Asset Management tools, such as visual […]

Continue reading