Digitaaliset julkiset palvelut edellyttävät pilviteknologioiden käyttöä – pilven kanssa tai ilman

Liiketoiminnalliset perusteet rationalisoinnille ja teknologioiden ”pilveistämiselle” voivat olla vahvat, mutta hyötyä palveluiden loppukäyttäjille organisaation sisällä tai ulkona mitataan harvoin.

By | 2 minute read | Wed, August 12th 2020

Useiden valtioiden virastot ja laitokset kohtaavat jatkuvia vaatimuksia kustannusten alentamisesta, samalla kun kansalaisille tarjottavien palveluiden laatua tulisi parantaa ja käyttöönottoon vaadittavaa aikaa lyhentää. Kaupalliset verkossa toimivat yritykset ja palvelut vaikuttavat paljolti ihmisten odotuksiin myös julkisten toimijoiden palveluista. Tämän vuoksi julkisten toimijoiden on tutkittava innovaatioita mahdollistavien pilviteknologioiden käyttöönoton lisäksi myös kokonaisvaltaisempaa perinteisten teknologioiden modernisointia.

Tilanne on sama useissa valtioissa – virastot ja laitokset kamppailevat edellä mainitun muutoksen kanssa. Tarve ylläpitää nykyisiä järjestelmiä, tämänhetkinen ammattitaito ja osaaminen sekä puuttuvat käytännöt johdonmukaisesta ja turvallisesta siirtymisestä moderneihin tuotantotapoihin hidastavat muutosta. Muutoskäytännöt ovat usein manuaalisia – hitaita ja epäjohdonmukaisia. Yksittäisiä palveluita voidaan digitalisoida ja esimerkiksi Suomi on pärjännyt tässä hyvin, mutta tyypillisesti viranomaisten yhteiset palvelut toteutuvat hyvin hitaasti.

Julkisen hallinnon toimijoiden sovellukset ja tietovarannot sijaitsevat tyypillisesti useissa konesaleissa. Liiketoiminnalliset perusteet rationalisoinnille ja teknologioiden ”pilveistämiselle” voivat olla vahvat, mutta hyötyä palveluiden loppukäyttäjille organisaation sisällä tai ulkona mitataan harvoin. Onkin tarpeellista, että teknologiset edistysaskeleet linkitetään mitattavissa oleviin parannuksiin, kuten koettuun palvelun laatuun, turvallisuuteen, kapasiteettiin, nopeuteen ja joustavuuteen.

Toteutimme vastikään valtiollisen hankkeen, jossa IBM siirsi 100 julkisen hallinnon kriittistä sovellusta, mukaan lukien niihin liittyvät maksujärjestelmät ja 1500 palvelinta uusiin konesaleihin. Turvaluokitetut tiedot ja työkuormat sijoitettiin kansallisiin konesaleihin ja julkiset tiedot useisiin pilviympäristöihin riippuen sovellusten ja palveluiden tarpeesta. Kokonaisuutta hallitaan kuitenkin kuten yhtä pilveä – automatisoidusti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Samalla työskentelimme yhdessä asiakkaan kanssa ja autoimme muuntamaan tietojärjestelmiin liittyvät tekemisen kulttuuria, prosesseja ja osaamista. Kaikille operatiivisille ja teknisille tiimeille asetettiin yhteinen visio “nolla tuotantokatkosta” omaksuen samalla kokonaisvaltaisen palvelun kulttuurin.

Lopputuloksena organisaation kaikki palvelut siirrettiin ilman katkoja uusiin ympäristöihin ja uusiin teknologioihin – ja koska mittarit kytkettiin virastolle ja loppukäyttäjälle tärkeisiin asioihin, järjestelmien vakaudesta ja uudesta palvelumallista tulivat muutoksen pääteemat. Kuuden kuukauden aikana organisaation tiimit ovat pystyneet palvelemaan asiakkaitaan yli miljoona tuntia enemmän pääosin manuaalisten prosessien automatisoinnin tuloksena. Myös keskeisten sidosryhmien luottamus organisaation on noussut. Tämä on mahdollistanut digitaalisten palveluiden käyttöönotossa kuusinkertaisen nopeuden ja samalla pienentänyt epäonnistuneiden toteutusten suhteellista määrää dramaattisesti.

IBM:n rooli tässä hankkeessa oli toimia mahdollistajana ja teknologisena kumppanina. Automaation, pilviteknologioiden ja uusien IT-toimintaprosessien ja -käytäntöjen ansiosta IT-toimintojen keskittyminen siirtyi manuaalisesta työstä lisäarvopalveluiden innovointiin, kehitykseen ja loppukäyttäjille mielekkäiden palveluiden luomiseen.

Viime aikoina useat valtiot Euroopassa ovat pohtineet pilvipalveluiden turvallisuutta turvaluokitettujen tietojen ja henkilötietojen käsittelyssä. Kehitystä ohjaa vahvasti kansallinen ja EU-tasoinen lainsäädäntö.

Heinäkuussa Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti, että EU mallilausekkeet (Standard Contractual Clauses, SCCs) ovat käypä mekanismi kansainväliseen datansiirtoon henkilötietojen osalta. EU mallilausekkeiden edellytysten täyttämisen lisäksi, IBM auttaa asiakkaitaan varmistamaan vaadittavan tietosuojatason tason EU/EEA-alueen ulkopuoliseen henkilökohtaisen datan siirtoon. Vastuullinen, tehokas ja läpinäkyvä datansiirto on aina ollut tuotteidemme ja palveluidemme keskiössä. Olemmekin käyttäneet jo pidemmän aikaa asiakassopimuksiin kirjattavia EU mallilausekkeita (SCCs) pääasiallisena mekanisminamme luottamuksellisessa henkilötietojen datansiirrossamme Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Voimmekin varmuudella todeta, että Euroopan unionin tuomioistuimen asettamat EU-USA datansiirtoa koskevat yksityisyydensuoja-asetukset, eivät tule muuttamaan toimintaamme, sillä olemme toimineet EU mallilausekkeiden puitteissa jo aiemmin.

Lisätietoja siitä, kuinka IBM voi auttaa sinua siirtymään pilveen.

Most Popular Articles