Corporate Service Corps

Strengthening Turkey’s Innovation Agenda

Share this post:

TUSAID_logoAt nearly 19 percent, Turkey’s youth unemployment rate hovers nine points above the average for the general unemployment rate of the nation. Among the reasons for the high rate among youth is the disconnect between young people’s skills and Turkey’s labor market. Thus it is an urgent need to increase youth employment rates and improve our country’s competitiveness in an increasingly knowledge-based economy. TÜSİAD – the Turkish Industry and Business Association – worked with IBM’s Corporate Service Corps (CSC)  to develop a strategic plan to strengthen STEM education and bolster Turkey’s overall innovation agenda.

TÜSİAD was established in 1971 as a voluntary civil society organization. Its goal is to offer economic, social and political solutions from the perspective of the business world. TÜSİAD conducts research, forms views and develops projects and activities as well as proposes policy recommendations to the Turkish parliament, government, and collaborates with national- international organizations. In essence, TÜSİAD has become a think tank in addition to an organization representing business. That’s why we were excited to work with the Corporate Service Corps on this important issue that spans so many aspects of life in any country.

Social welfare, employment, productivity, and the scope and quality of education and training are all within TÜSİAD’s focus areas. Therefore TÜSİAD aims to create awareness about the importance of a well-educated STEM work force for improving Turkey’s competitiveness and capacity for innovation. One of the reasons of youth unemployment is skills mismatch problem in labor market. In order to increase employment rates and improve competitiveness in the knowledge based economy, we should improve our students’ low-ranking skills in science, math and reading. Among 65 countries studied, Turkey ranks 43rd, 44th and 42nd in these areas.

Turkey’s lagging educational performance indicated our need to refocus resources to create a national emphasis on STEM training. Among the first steps to driving acceptance of this initiative was the development of a STEM Awareness Campaign that would identify the gaps that exist between education and employment in Turkey.

IBM’s CSC team participated in TÜSİAD’s STEM Summit, and also reviewed the results of an extensive study that TÜSİAD had conducted in collaboration with a leading research institute. The CSC team also conducted cross-discipline interviews and researched best practices to define key short- and long-term recommendations for the campaign. At the end, the CSC team helped us create a customized strategic plan using a four-phased consultative methodology that included defining the scope of the issue, assessing our current state, data collection and analysis, and presenting final recommendations. Our Board of Directors is in the process of evaluating these suggestions to address Turkey’s STEM skills gap.

We’re looking forward to incorporating the CSC recommendations into our STEM work plans and commend IBM for their expert guidance in helping us develop sustainable strategies for success.

Yasemin Avci is Head of TÜSİAD’s Innovation Department. Social Policy Department Head Deniz Karataş also was instrumental in developing the STEM Awareness Campaign.

________________________________

Türkiye’nin İnovasyon Gündemini Güçlendirme

TUSAID_logoTürkiye’de yaklaşık %19 olan gençler arasındaki işsizlik oranı, ülkedeki genel işsizlik ortalamasından dokuz puan daha fazladır. Gençler arasında işsizliğin yaygın olmasının nedenlerinden biri de gençlerin sahip oldukları beceriler ile Türkiye’deki işgücü piyasasının ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluktur. Bu nedenle genç nüfusun istihdam oranlarının artırılması ve gittikçe daha çok bilgi tabanlı hale gelen bir ekonomi ortamında ülkenin rekabet gücünün geliştirilmesi öncelikli bir konu olmalıdır. TÜSİAD, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitiminin önemini vurgulamak, geliştirmek ve Türkiye’nin inovasyon gündemine katkıda bulunmak amacıyla stratejik bir plan geliştirmek için IBM’in Kurumsal Hizmet Gücü ile birlikte bir çalışma yaptı.

1971 yılında kurulan TÜSİAD Türkiye’nin önde gelen iş dünyası girişimcilerinin ve yöneticilerinin üye olduğu gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur. TÜSİAD rekabetçi piyasa ekonomisinin, katılımcı demokrasi anlayışının ve sürdürülebilir kalkınmanın benimsediği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlar. TÜSİAD bu çerçevede araştırmalar yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve etkinlikler düzenler. Oluşan görüş ve önerilerini parlamentoya, hükümete, diğer devletlere, uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna iletir.

Bu amaçlar doğrultusunda, bir ülkedeki pek çok yaşamsal unsuru da kapsayan STEM konusu üzerinde IBM Kurumsal Hizmet Gücü ile birlikte çalışmak bizim için heyecan vericiydi.

Toplumsal refah, istihdam, üretkenlik, eğitimin kapsamı ve kalitesi TÜSİAD’ın odaklandığı alanlar arasındadır. Bu nedenle, TÜSİAD, Türkiye’nin rekabet gücünün ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi için STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında iyi eğitimli işgücünün önemi hakkında farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. Gençler arasındaki işsizlik oranının yüksek olmasının nedenlerinden biri gençlerin donanımlı olduğu alanlar ile işgücü piyasasının ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluktur. İstihdam oranlarını artırmak ve bilgiye dayalı bir ekonomide rekabet gücünü geliştirmek için öğrencilerimizin fen, matematik ve okuma becerilerini geliştirmemiz gereklidir. Türkiye, OECD’nin PISA araştırmasına katılan 65 ülke arasında, bu alanlarda sırasıyla 43, 44 ve 42. sıralarda yer almaktadır.

Türkiye’nin eğitim sistemi performansı, kaynakların ve çalışmaların STEM eğitimine odaklanılacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekliliğine işaret etmektedir. Bu konuyu teşvik etme yolundaki ilk adımlardan biri de Türkiye’de eğitim ve istihdam arasındaki boşluklara işaret edecek bir STEM Farkındalık Kampanyası’nın geliştirilmesiydi.

IBM’in Kurumsal Hizmet Gücü ekibi, TÜSİAD’ın düzenlediği “STEM Zirvesi”ne katıldı ve TÜSİAD’ın önde gelen bir araştırma kurumuyla işbirliği içinde yürüttüğü kapsamlı araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Kurumsal Hizmet Gücü ekibi aynı zamanda farklı disiplinler arası mülakatlar yaptı ve kampanyaya ilişkin kısa ve uzun vadede öneriler için en iyi uygulamaları araştırdı. Kurumsal Hizmet Gücü ekibi, son olarak, konunun kapsamının belirlenmesi, mevcut durumumuzun değerlendirilmesi, veri toplama ve analiz yapılması,  nihai önerilerin sunulması şeklinde dört aşamadan oluşan, danışmanlığa dayalı metodolojiden yararlanarak,  bir stratejik plan oluşturmamıza da yardımcı oldu. Yönetim Kurulumuz, Türkiye’de STEM becerileri konusundaki çalışmalarını sürdürmek üzere bu önerileri değerlendirme sürecindedir.

Kurumsal Hizmet Gücü ekibinin önerilerini STEM çalışma planlarımıza dahil etmek için sabırsızlanıyoruz. Sürdürülebilir başarı stratejilerinin geliştirilmesindeki uzmanlığıyla bize yardımcı olduğu için IBM’e teşekkür ederiz.

Yasemin Avcı, Bilgi Toplumu ve İnovasyon Bölüm Sorumlusu TÜSİAD. Sosyal Politikalar Bölüm Sorumlusu Deniz Karataş da STEM Farkındalık Kampanyası’nın geliştirilmesinde etkin rol oynamıştır.

Related Resources:

Transforming the Approach to Corporate Philanthropy in Turkey

Creating Better Lives for Turkish Children with Disabilities

Read More About IBM Impact Grants

Read More About IBM Corporate Service Corps

More STEM Education Stories

Transforming Lives on International Women’s Day

As we celebrate International Women’s Day 2017, we call upon ourselves and others to to #BeBoldForChange by helping to forge a better and more inclusive gender-equal world. This year’s theme – Be Bold for Change – could serve as a mantra for all of us looking to make an impact on our careers, our communities and […]

Continue reading

IBM Watson Helps Tackle Youth Unemployment in Belgium

Youth unemployment is a major concern in many European countries. For young people leaving school and entering the labor market it is especially important that they can rely on support from their employment agency for a good quality offer of employment, continued education, an apprenticeship or a traineeship. Equally important is that the service is […]

Continue reading

Community College Students Explore STEM Research

As science, technology, engineering, and mathematics, or STEM, add nine million jobs by 2022 (US Bureau of Labor Statistics), companies have to keep an eye on evolving disciplines and take special care to help prepare students for these careers. This is why IBM has early outreach programs, the latest of which is a new summer […]

Continue reading