Chuyển đến nôi dung chính

Phân tích Thông minh hơn

Trên một Hành tinh Thông minh hơn, ai sử dụng phân tích tốt nhất sẽ chiến thắng

Các công cụ phân tích thông minh hơn là gì?

Các tổ chức có sử dụng phân tích kinh doanh sẽ vượt trội hơn so với các đối thủ. Đừng để bị bỏ lại phía sau.

Các công cụ phân tích thông minh hơn là cách IBM tiếp cận phân tích kinh doanh. Với Các công cụ phân tích thông minh hơn của IBM, bạn có thể rút ra thông tin chiến lược từ các dữ liệu doanh nghiệp và tất cả dữ liệu lớn liên tục chảy vào từ nhiều nguồn mới.

Chuyển đổi thông tin thành thông tin chiến lược để vượt trội hơn so với các đối thủ

Đạt được kết quả tốt hơn trong ngành của bạn

Áp dụng công cụ phân tích mới và nền tảng dữ liệu lớn


Thông tin chiến lược có được qua Các công cụ phân tích thông minh hơn có thể giúp bạn quyết định nhanh hơn, chính xác hơn và tự động hóa quy trình. Bạn có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho dịch vụ và sản phẩm phân tích mang tính chiến lược để tận dụng tất cả nguồn dữ liệu bạn có, bao gồm dữ liệu được cấu trúc và chưa được cấu trúc. Và bạn có thể nhận được sự hỗ trợ cần thiết để quản lý thay đổi và đi nhanh hơn đối thủ một bước.