Hoppa till huvudinnehållet

Hur vi med teknologi kan bygga ett smartare transportsystem

Vårt samhälle blir alltmer beroende av att transportera såväl personer som gods. Denna utveckling kommer att fortsätta i takt med att globaliseringen och urbaniseringen ökar. En storstad som inte kan lösa sina transportutmaningar riskerar att förlora avsevärt i attraktionskraft. En viktig komponent i att förbättra transportsituationen är ett smart transportsystem, som baseras på information i realtid.

 


 

Smartare transporter – ett ekosystem för framtiden

Städer över hela världen står inför stora transportutmaningar - ökad trängsel, föråldrad infrastruktur, orimligt långa transporttider, säkerhetsproblem och ökad miljöpåverkan. Att möta utmaningarna med enbart mer asfalt är ingen god idé. Fokus måste istället ligga på att införa intelligenta transportsystem som ökar såväl utnyttjandet som effektiviteten. Intelligenta transporter handlar om att med hjälp av information och analys skapa system som kan styra, förutsäga och maximera utnyttjandet av vår transportinfrastruktur.

 


 

Information kan styra trafik och resenärer

Städer över hela världen står inför gemensamma transportutmaningar. Genom att samla in information från fordon, kollektivtrafik, yrkestrafik, vägar och trafikanter kan system skapas som visar belastningen av infrastrukturen vid varje givet tillfälle. Med denna information och intelligenta betal- och trängselskattesystem går det att styra trafik, trafikanter och resenärer mer jämnt över dygnet, för att korta transporttiderna och utnyttja infrastrukturen bättre.

 


 

Intelligenta transportsystem för bättre service

Många städer skulle gynnas av intelligenta transportsystem. Genom att se transportkanalerna som en helhet – ett system, kan städer öka transporttjänsterna och ge bättre service till sina medborgare.

 


 

Transport och tillväxt

Transportområdet är inte bara en stor arbetsgivare utan transporter har en stor inverkan på ekonomin och tillväxten i stort.

 


 

Smartare flygplatser

Flygplatser står inför många utmaningar, att möte kapacitetskraven, ge bättre service och samtidigt öka intäkterna. Trots utmaningarna har flygplatser potential att bli multimodala transportnav och centrum för ekonomisk kraft. För att göra detta krävs ett ökat samarbete mellan flygplatsens olika intressenter och en mer integrerad strategi för att hantera och dela information.

 


 

Framtiden för elbilar

Ökande miljöhänsyn, fluktuerande oljepriser är bara några skäl till att världen verkar redo för elbilar. Men det finns dock hinder för ett storskaligt anammande av elbilar. IBM har undersökt vad dessa hinder består i samt hur konsumenternas förhållande till elbilar ser ut

 


 

Resebranschen 2020

Ny teknik och affärsmodeller erbjuder nu möjligheten för resebranschen att differentiera sig.

 


 

Flygbranschen 2020

En rapport om de utmaningar som flygindustrin står inför, samt hur dessa kan tacklas.

 


 

En smartare järnväg

Kraven på järnvägen ökar, men kapaciteten begränsar möjligheten för tillväxt.

 


 

Vill du veta mer om smarta transportsystem, kontakta:

Karl Hedberg
Karl är kundansvarig inom området Transport.

Kontakta Karl


Gunnar Johansson
Gunnar arbetar med försäljning och utveckling av IBMs verksamhet inom offentlig sektor i Norden.

Kontakta Gunnar