Hoppa till huvudinnehållet

Smartare städer

Ger medborgarna i staden en bra service och är attraktiv för invånare och företag

Krönika


Vi transformerar den offentliga sektorn i medborgarnas tjänst

Den offentliga sektorn är just nu under ett massivt förändringstryck. Vi som medborgare, trafikanter, patienter, skolelever etc. ställer allt högre krav på den service som är offentligt finansierad, på samma gång som den demografiska utvecklingen gör att skatteintäkterna inte kommer att öka medan efterfrågan på omsorg och hälso- och sjukvård stadigt går uppåt.

Detta är ingen helt enkel ekvation att lösa. Lösningar finns emellertid. I korthet handlar det om att omfördela kostnader från administration och overhead (eller back office) till front office, det vill säga den service som vi som medborgare får direkt nytta av.

Kostnadseffektiviseringarna kan ske genom strömlinjeformning av processer, automation, samordning inom och mellan myndigheter samt utkontraktering av tjänster, som kan göras effektivare av aktörer utanför den offentliga sektorn. Vår bedömning är att Sveriges samlade besparingspotential genom dessa åtgärder uppgår till 30 miljarder kronor per år (!).

Dessa pengar kan sedan självklart användas till en balanserad mix av bland annat förbättrad myndighetsservice, investeringar i nya moderna sjukhus och underhåll av järnvägar och skattejusteringar. Hur denna mix bör se ut är förstås en politisk fråga, men tveklöst kommer en kostnadseffektivare offentlig sektor att komma oss medborgare till gagn.

Allt av det ovanstående har vi på IBM erfarenhet av att hjälpa till med. Vi har genomfört ett stort antal projekt av denna art i Sverige och utomlands och vi känner oss väl rustade att hjälpa Sverige att transformera sig till ett land i absolut världsklass när det gäller att använda IT i människans tjänst, som det står i Sveriges digitala agenda, som nyligen lanserades av vår IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

När det gäller den andra sidan av ekvationen - förbättrad service för oss medborgare - har vi även där en beprövad kapacitet att realisera nya lösningar och tjänster, alltifrån avancerade trafiklösningar såsom realtidsprognoser till trafikanter, smidiga betalsystem och moderna vägtullssystem, patientorienterade sjukvårdsprocesser och självbetjäningssystem som gör den kundorienterade 24-timmarsmyndigheten till verklighet.

Vi ser också att den offentliga sektorn har ett behov av att kompletteras med nya tjänsteleverantörer och entreprenörer som kan och vill bygga smarta lösningar för att underlätta vardagen för oss medborgare, alltifrån användarvänliga väderprognoser på nätet, geo-baserade tjänster när det gäller att hitta närmaste vegetariska restaurang med min favoriträtt, eller lättanvända reseplanerare.

För att kunna åstadkomma detta krävs att offentlig data görs tillgängligt på ett enkelt sätt (och i enlighet med det europeiska PSI-direktivet som säger att offentliga data ska tillhandahållas mot direkt kostnadstäckning) och att dessa data tillhandahålls i öppna format så att entreprenörer och privatpersoner inte behöver investera pengar i proprietära och dyra programvaror för att kunna hantera informationen. Detta är såväl en kostnads- som en demokratifråga. Med hjälp av denna utveckling kan vi ta e-förvaltningen och e-tjänsterna till nästa nivå.

Sammanfattnings är vi på IBM fast beslutna att dra vårt strå till stacken för att bygga ett smartare Sverige - ett land i världsklass som använder IT i människans tjänst.

Vi är rustade för att vara Sveriges transformationspartner.

Lars Wiigh


Vill du veta mer om Smartare städer, kontakta:

Lars Wiigh

Lars Wiight är affärsområdeschef för offentlig sektor på IBM.

Kontakta Lars Wiigh