Til hovedindhold

Intelligent vandforsyning

Nogle har for meget og andre for lidt.
Under alle omstændigheder har vi brug for en mere intelligent forvaltning af vores vandressourcer.

 

Sådan bliver verden mere intelligent. Intelligent vand til en intelligent verden.

Sådan bliver verden mere intelligent. Intelligent vand til en intelligent verden.

Vand flyder gennem alt - gennem luften, jorden, vores krop og den globale økonomi. Hver gang der købes eller sælges en vare eller en serviceydelse, sker der samtidig en udveksling af vand. Der bruges fx ca. 2.000 liter vand til at fremstille en liter mælk, ca. 2.500 liter til at producere en bomulds-T-shirt og ca. 150.000 liter til at producere en bil.

Vi bruger vand til at behandle råstoffer, til at fremstille produkter, producere elektricitet og til at transportere mennesker og varer. Og vi afsalter vand for at kunne bygge byer i ørkenen. Så det er måske ikke så mærkeligt, at det globale vandforbrug gennem de sidste 100 år er vokset dobbelt så meget som befolkningstallet?

Hver gang vi interagerer med vand, ændrer vi dets kurs, kemi, brugbarhed eller tilgængelighed. På grund af denne kompleksitet er der ofte en ringe forståelse for vandets altafgørende betydning, og den kostbare ressource bliver ofte administreret uhensigtsmæssigt. For eksempel spilder landbruget ca. 60 % af de 2.500 billioner liter, der bruges hvert år, og kommunerne mister helt op til 50 % af deres vandbeholdning på grund af utætheder i rørsystemet Midt i al denne ineffektivitet mangler hver femte af klodens indbyggere stadig adgang til rent drikkevand, og FN forudsiger, at næsten halvdelen vil opleve kritisk mangel på vand i 2080.

Men vi kan gøre det bedre. Nutidens teknologi kan overvåge, måle og analysere hele vandøkosystemer - fra floder og reservoirer til pumper og rør. Vi kan give organisationer, virksomheder, lokalsamfund og lande, der alle er afhængige af en løbende tilførsel af ferskvand, en enkelt, pålidelig, fuldt opdateret oversigt over vandforbruget, som de kan handle ud fra.

Og der er brug for handling. Fx lyder den entydige og meget våde udsigt for Danmark i de kommende år, at vandstanden i have og indre farvande vil stige, at grundvandsstanden vil stige kritisk mange steder, og at nedbøren forventes at stige med op til 40 %. Den øgede mængde vand bevirker, at den danske infrastruktur bliver sat under massivt pres, når kyster og havnebyer skal sikres mod højere vandstande, når nedslidte kloaksystemer skal renoveres og udbygges, når lange vejstrækninger skal sikres mod forhøjet grundvandsniveau, og når det rene drikkevand skal sikres for fremtiden.

Vi benytter allerede i dag avancerede monitoreringssystemer til at indsamle og analysere de enorme mængder data, der genereres i komplekse vandsystemer. I samarbejde med Beacon Institute for Rivers and Estuaries og Clarkson University er IBM fx ved at udvikle en dataplatform, der kan understøtte opsætning og brug af måleinstrumenter langs hele den 500 kilometer lange Hudsonflod for at få et realtidsbillede af et flodsystem, der forsyner både industri og enkeltpersoner. I Holland arbejder IBM sammen med lokale partnere om at bygge intelligente diger, der kan overvåge ændringer i vandstanden og reagere derefter. Og følere er ved at revolutionere landbruget med oplysninger om luftkvalitet, jordens fugtindhold og temperatur til beregning af optimal kunstvanding. Erfaringerne herfra vil med fordel kunne overføres til danske forhold – til digerne på den jyske vestkyst og i det danske landbrug.

Intelligente målere kan give enkeltpersoner og virksomheder indsigt i deres eget vandforbrug og dermed øge opmærksomheden og påpege ineffektivitet. Samtidig kan avancerede realtidsmodeller, baseret på store mængder af faktisk information, anvendes til forudsigelser og dermed til at sikre et bedre beslutningsgrundlag. Virksomheder må forvente, at der i fremtiden vil blive stillet stadig større krav til ikke bare deres forbrug af vand, men også deres åbenhed omkring forbruget, som vi i dag ser det med CO2-forbrug.

En strøm af rent, rigeligt vand er lige så livsvigtig for vores økonomi og samfund, som den er for jorden. Lad os ikke tage det for givet men i stedet begynde at behandle vand som den dyrebare ressource, det er. Det er nødvendigt at tænke innovativt og anvende nye intelligente teknologiske løsninger, der kan matche de nye udfordringer. De teknologiske muligheder er til stede, så lad os udvikle en mere intelligent verden.
Think