Přeskočit na hlavní obsah

Chytřejší města budoucnosti

Dopravní zácpy. Složitá administrativa. Špatné životní prostředí.

Analýza budoucnosti měst


Přes 50 % lidí na naší planetě žije ve městech a očekává se, že v polovině tohoto století se populace měst zdvojnásobí. Každé město je jedinečné, nicméně představitelé měst jsou nuceni řešit celou řadu stejných otázek, z nichž většina volá po výjimečné kreativitě a inovativním přístupu, který by přispěl k udržitelné výstavbě měst. Kvůli hospodářským vlivům se ztenčují dostupné zdroje potřebné k zajištění služeb na očekávané úrovni. Z důvodu globálního soupeření o financování, energie a lidské zdroje si představitelé měst musejí vystačit s nižšími prostředky, ale dokázat s nimi více. Stárnoucí a neefektivní infrastruktura může spolknout velkou část zdrojů a způsobovat ztráty v rámci celého provozu města.

Města jsou přirozeným centrem podnikání, kultury i veřejného života, a proto mohou logicky aplikovat celou řadu principů a inovací nabízených pod označením Chytřejší planeta: Chytřejší vzdělávání, zdravotnictví, hospodaření s vodou a energiemi (veřejné osvětlení), veřejná bezpečnost, doprava, státní správa a řada dalších. Pokud města využijí tyto vyzkoušené přístupy, mohou řídit růst a rozvoj trvale udržitelným způsobem ku prospěchu všech a tak se z nich mohou stát chytřejší města budoucnosti.

„Chytřejší města na Chytřejší planetě: Hybná síla trvale udržitelného růstu a rozkvětu na základě strategického využití technologií” reaguje na otázky, které jsou představitelé měst nuceni řešit. Osvědčená řešení a nové technologie pro správu dat a koordinaci prostředků mohou pomoci přeměnit systémy měst tak, aby optimálně využívaly prostředky a lidské zdroje k udržitelné výstavbě. Nároky na udržování měst v kondici pro příjemný život jejich obyvatel lze lépe zvládnout v případě, že se použijí ty správné nástroje a pokrokové myšlenky. Bez nich se města budoucnosti neobejdou.


 

Systémy chytřejších měst

 

Státní správa rozšiřuje celosvětově používané základní systémy o prvky inteligence, které přispívají k hospodářskému růstu a pomáhají občanům. Začínáme se proto ptát: Bylo by možné postupovat chytřeji i v případě samotného vykonávání státní správy?

Dnešní města, velká či malá, využívají pokročilé funkce zpracování dat, jako jsou analýzy, vizualizace a senzorové sítě, ke zvýšení efektivity systémů zajišťujících bezpečnost obyvatel.

Inteligenci a dostupnost zdravotní péče zvyšují inovátoři za použití různých nástrojů, například elektronických lékařských záznamů, zařízení připojených k bezdrátové komunikační síti a komunikačních sítí lékařské podpory.

Energetické podniky používající chytřejší rozvodné sítě mohou lépe řídit toky energií ve svých systémech. A zákazníci mohou zase regulovat své spotřebiče a odběr energie na úrovni jednotlivých domácností (nebo dokonce automobilů).

Naše rychle urbanizovaná planeta je závislá na přepravě osob a věcí z jednoho místa na druhé. Naše automobily jsou čím dál chytřejší. A jak jsou na tom vozovky?

Nová škola myšlení: Poučte se o nových trendech v oblasti vzdělávání, o pokrocích v používání výpočetní techniky a hospodářských činitelích, jež mění podobu našich vzdělávacích systémů.

Sítě senzorů, chytřejší měření a rozšířené využití výpočetní techniky a analytických nástrojů pomáhají zajistit stabilitu bohatých zdrojů pitné vody na celé planetě.

Představte si železniční systém oživený inteligencí, jež umožní zvýšení kapacity a míry využití a omezení nepříznivých jevů, jež doprovázejí dopravní špičky. Na takovýto vývoj naštěstí nemusíme dlouho čekat.

Pokud systémy určité budovy vzájemně spolupracují, lze je řídit centrálně, a proto chytře. Uvážíme-li značný vliv budov na životní prostředí, je nejvyšší čas zvýšit jejich inteligenci.


 

 

Představení řady "Chytřejší město"
Moderní město představuje systém propojených systémů. Podpora spolupráce vede k pokroku.

Živé město
Plníme rostoucí poptávku po vzdělávacích, zdravotnických a sociálních službách vyplývající z růstu populace.

Energie pro města
Zavádíme chytřejší systémy pro výrobu, správu a distribuci energie a vody.

Město v pohybu
Využití výsledků nejnovějšího vývoje v oblasti dopravy s nižšími nároky na zdroje při stále rostoucí populaci.

Rozvoj měst
Zaměřujeme se na kancelářské budovy, ve kterých pracujeme, různé charaktery pracovní činnosti a povahu investic.

Město snů
Díváme se na budoucnost hospodářského a společenského rozvoje měst v desetiletí chytřejších přístupů.


 

 

'Města jsou skvělým místem pro podporu změn a využití energie z obnovitelných zdrojů.  Města mohou sloužit jako platformy pro inovace, pro vytváření podnikových klastrů zaměřených na energii z obnovitelných zdrojů.'   Claude Turmes  člen Evropského parlamentu,  Reuters, 10. února 2009.

Do roku 2050, bude 70 procent obyvatel  bydlet ve městech.   V té době bude na světě nejméně 27 'megaměst' s deseti milióny obyvateli. V současné době jich je 19.

Města budoucnosti

Chytřejší města se ve svých projektech mimo jiné zaměřují a budou zaměřovat na veřejné osvětlení. Opět je nutné k této oblast přistupovat z různých pohledů, které se sjednotí v jeden systém. Obyvatelé měst by měli mít zajištěné kvalitní veřejné osvětlení s minimálními výpadky. V případě, že nějaký výpadek nastane, musí být hned sjednaná náprava. Systém veřejného osvětlení musí splňovat i další požadavky - šetřit elektrickou energií a minimalizovat světelné znečištění ovzduší.

Chytřejší doprava Některá města zahajují změnu transformací svých dopravních systémů. Zástupci měst Singapur (US) a Brisbane spolupracují s IBM na vývoji inteligentních systémů, které používají široké spektrum prvků - od prognostických nástrojů přes čipové karty až po poplatky za vjezd do centra - za účelem omezení provozu a snížení míry znečištění ovzduší.

Chytřejší pravidla a reakce na nouzové situace Města New York (US), Rio de Janeiro (US) a Memphis (US) používají funkce pro analýzu dat a bezdrátové bezpečnostní kamery pro posílení prevence a vyšetřování trestné činnosti a pro koordinaci týmů pověřených řešením nouzových situací.

Chytřejší energetické a vodní hospodářství Město Corpus Christi ve státě Texas používá software IBM v centrálním systému sledování, který používá jednotné městské kontaktní centrum ("vše na jedno zavolání"); díky tomu je možné efektivněji reagovat na vzniklé problémy a lépe alokovat prostředky města.

Udržitelná výstavba je významnou oblastí, na kterou je nutné se soustředit, chceme-li, aby i v budoucnu města plnila vysoké nároky svých obyvatel a společnosti celkově. Je zřejmé, že bez využití moderních informačních technologií to nepůjde. Chytřejší města musí zajistit udržitelnou výstavbu s přihlédnutím k mnohým kritériím. Mezi ně patří především ekonomická efektivita (šetření finančními prostředky), soulad se sociálními a kulturními souvislostmi a v neposlední řadě zkvalitňování životního prostředí.

Malta (US) buduje inteligentní energetickou síť propojující energetické a vodní systémy, která bude rozpoznávat ztráty při distribuci, umožní dynamické řízení ceny a nabídne vyšší míru kontroly ze strany odběratelů. Hlavní však je, že tomuto ostrovnímu státu umožní nahradit energii získávanou z fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie.

Chytřejší řízení Městská rada v anglickém Coventry (US) pořádala třídenní konferenci IBM Jam jako platformu pro otevřenou diskusi o budoucnosti města s občany a dalšími zainteresovanými subjekty.

Albuquerque (PDF, 142 kB) ve státě Nové Mexiko uplatňuje řešení BI (Business Intelligence) k automatizaci sdílení dat mezi svými 7 tisíci zaměstnanci ve více než 20 departmentech. Všichni zaměstnanci tak mají k dispozici stejnou verzi dat. Došlo k poklesu nákladů bezmála o 2 000 %.

Zástupci měst i průmyslu mohou za pomoci IBM zvýšit míru vitality a konkurenceschopnosti v prostředí měst díky řešením, která slouží k optimalizaci chodu celého města, zlepšují kvalitu i efektivitu služeb a omezují ztráty i zbytečné výdaje v souvislosti s neefektivními procesy a nekoordinovaným či duplicitním vykonáváním správy. Systémy IBM celkově umožňují udržitelnou výstavbu měst.