Các sản phẩm

Các hệ thống và máy chủ theo nhãn hiệu

Phần mềm


Các đường links có dấu sao (*) sẽ chuyển bạn đến các trang web của các công ty có bán các sản phẩm trước đây do IBM sản xuất . Các hệ thống in ấn hiện nay là các sản phẩm của công ty InfoPrint Solutions (SG).Máy notebook ThinkPad®, máy desktop ThinkCentre™ và các sản phẩm máy PC khác hiện nay là các sản phẩm của Lenovo.